Regulations

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.gonzo.com.pl. Podmiotem dokonującym sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.gonzo.com.pl oraz jego właścicielem jest GONZO Z.P.H.U. s.c. Anna Łuszcz i Krzysztof Łuszcz z siedzibą w Łodzi (93-193) przy ul. Milionowej 37, zarejestrowana na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Urzędzie Miasta Łodzi – Delegatura Bałuty pod nr 61318 oraz wpisanej do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; REGON: 472944267, NIP: 726-025-41-26, tel.: 42-683-32-14, e-mail: gonzo@gonzo.com.pl, nr rachunku bankowego prowadzonego przez BGŻ S.A. I Odział w Łodzi: 37 2030 0045 1110 0000 0019 9550.

§ 1

Definicje

 1. Sprzedawca – podmiot dokonujący sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.gonzo.com.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Nabywca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.gonzo.com.pl.
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego www.gonzo.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego www.gonzo.com.pl.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym www.gonzo.com.pl., której dotyczy umowa sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego www.gonzo.com.pl.
 7. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gonzo.com.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sprzedawcy - www.gonzo.com.pl.
 2. Sklep internetowy www.gonzo.com.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie ceny prezentowane przez sklep internetowy www.gonzo.com.pl podawane są w polskich złotych. Ceny zawierają wszelkie podatki oraz cła i wyrażone są w kwocie brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie danego produktu.
 4. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym www.gonzo.com.pl są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • jedna z przeglądarek internetowych:
   • Internet Explorer od 8 do 10
   • FireFox od wersji od 4.0 do 23.0
   • Chrome od 18.0 do 29.0
   • Opera od 10.00 do 12.00
   Przeglądarka powinna mieć włączona obsługę javascipt oraz cookies.
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia na towary oferowane przez sklep internetowy jest rejestracja (w przypadku klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w sklepie internetowym www.gonzo.com.pl) oraz akceptacja regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży, a także polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Klient rejestrując się w sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Szczegółowa treść polityki prywatności sprzedawcy oraz ochrony danych osobowych klientów znajduje się w 8 niniejszego regulaminu.
 4. W celu dokonania rejestracji w sklepie internetowym klient powinien podać także login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło klienta nie jest znane sprzedającemu i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, jeśli są inne niż dane wskazane podczas rejestracji konta, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany.
 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Odpowiedź stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer sklepu internetowego.
 10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Sklep internetowy potwierdza możliwość i gotowość do realizacji zamówienia wysyłając do klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

§ 4

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach sklepu internetowego. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności przelewem do czasu podanego na stronach sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając na link „cennik transportu” http://gonzo.com.pl/Sklep/Informacje/Cennik_transportu/
 5. Klient nie jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) jeżeli suma zamówionych produktów przekracza 500 złotych

§ 5

Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujących formach:
  • przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  • za pośrednictwem Systemu PayU.pl, w ramach którego są następujące możliwości:
   • płatności w drodze e-przelewów,
   • płatności dokonywane kartami płatniczymi,
 3. W przypadku klienta niebędącego konsumentem płatność za towar może nastąpić wyłącznie przelewem na konto bankowe sklepu internetowego.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7

Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem sprzedawcy.
 2. Reklamacje należy składać na adres sprzedawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: http://gonzo.com.pl/Sklep/Informacje/Reklamacje_i_zwroty/
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 3. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;
  • Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do sprzedawcy na adres: sklep@gonzo.com.pl
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji;
 5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

§ 9

Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail na co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 01.10.2013 r.

 
 
   
 
facebook
 
Ceryfikat
Firma GONZO
uzyskała certyfikat
ISO 9001:2008
w zakresie
sprzedaży
 
Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.